Dare County
Cadastral Data

Data LayerFile Size
(mb)
Brief Metadata
avon11avon1.txt
buxton2.9buxton2.txt
coling32.6coling3.txt
colingtn32.6colingtn3.txt
deptint0.6deptint0.txt
duck212.4duck21.txt
elake41elake4.txt
frisco5.98frisco5.txt
hateras6.71hateras6.txt
kdh12.23kdh12.txt
kdhills12.23kdhills12.txt
kdhills72.6kdhills7.txt
khawk83.1khawk8.txt
mashos13.09mashos13.txt
mnshrbr9.92mnshrbr9.txt
mnteoi10.6mnteoi10.txt
mnteoo111.9mnteoo11.txt
mpoint22.41mpoint22.txt
nhead143.8nhead14.txt
rdnthe15.35rdnthe15.txt
salvo18.31salvo18.txt
sshore204.2sshore20.txt
stmppt16.61stmppt16.txt
taxdists5.7taxdists.txt
waves19.27waves19.txt
wnchse171.2wnchse17.txt